ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

 

Маємо честь повідомити Вам, що

09-10 жовтня 2020  року

 в м. Вінниця відбудеться

IV Подільська всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю:

 

 «Ключові питання  невідкладної допомоги, інтенсивної терапії  та анестезіології».

 

 

Інформаційна сторінка :

 

http://vinpodkonf.privbis.ru/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство охорони здоров’я

України

Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова

Вінницький ДОЗ ОДА,

 ДОЗ Вінницької міської ради

Асоціація анестезіологів України

Асоціація анестезіологів Він.області

КУ «ТМО «ВОЦЕМДМК»

Кафедра анестезіології, ІТ та МНС ВНМУ

 

 

IV Подільська всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю:

 

 

 «Ключові питання  невідкладної допомоги, інтенсивної терапії  та анестезіології».

 

 

 

 

 

09-10 жовтня 2020  року

м.Вінниця

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕТЄ   ІНФОРМАЦІЙНЕ  ПОВІДОМЛЕННЯ

 

 

Ключові теми конференції:

 

 

 

1.Проблеми пандемії СОVID-19.

 

2.Нове в інгаляційній анестезії та респіраторній підтримці.

 

3.Впровадження рекомендацій ERAS  в  анестезіології та реґіонарній анестезії, периопераційній           медицині.

 

4 Інтенсивна терапія невідкладних станів та сепсису.

 

5.Питання анестезії та інтенсивної терапії в педіатрії.

 

6.Ключові  питання анестезіологічного забезпечення та інтенсивної терапії в хірургії, травматології, терапії, неврології, акушерстві та гінекології.

 

7.Медицина невідкладних станів догоспітального та госпітального етапу.

 

8.Навчання в  анестезіології та медицини невідкладних станів в умовах карантину.

 

 

 

 

Шановні колеги!

 

   Запрошуємо Вас представити на конференцію доповіді та тези, які будуть опубліковані в четвертій книзі  матеріалів  Подільських всеукраїнських науково-практичних конференцій з міжнародною участю:

 

«Ключові питання  невідкладної допомоги, інтенсивної терапії  та анестезіології» та в електронній формі. В зв’язку з  пандемією СОVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2  конференція буде проведена в дистанційному режимі, платформа  Google Meet.

 

     Реєстрація та електронний доступ учасників до конференції за електронною адресою  mgomon@meta.ua. На цей адрес Вам необхідно надіслати Вашу електронну адресу (на яку прийде посилання в Google Meet для доповідача та учасника), ФІО, контактний телефон, ступінь участі (доповідач, учасник, слухач, лише друк тез), звання, місце роботи. Доповідачам необхідно вказати фамілію та ініціали автора, співавторів, назву доповіді, контактний телефон. Для збільшення якості та  гарантій демонстрації матеріалів конференції просимо доповідачів прислати відеозапис доповіді  завчасно на електронний адрес mgomon@meta.ua (0677243107), копію anesthesiology@vnmu.edu.ua (0985947188), або записати доповідь дистанційно,  або взяти участь в пробній дистанційній презентації матеріалу доповіді. Сертифікати участі (10балів) висилаються лише зареєстрованим учасникам після оплати участі 250гр. Перегляд слухачем в YouTube безкоштовний.

 

Термін подачі тез до 15  вересня 2020р.

 

     Вимоги до наукових тез: відповідність тематиці конференції, назва файлу повинна відповідати фамілії 1-го автора, контактний телефон, об’єм до 2500 знаків, шрифт 14, Times New Roman, інтервал 1,5. Структура наукових тез: ФІО, НАЗВА, заклад, місто, актуальність; мета роботи; матеріали та методи; результати; висновки. Інформаційні тези в довільній формі. Подача рекламної інформації узгоджується з виконавчим директором або відповідальним секретарем. Публікація тез та доповідей наукового,  нерекламного характеру безкоштовна! Тези для друку надсилайте mgomon@meta.ua.

 

 

 

 

 

Оргкомітет

Голова.

Ректор ВНМУ ім.М.І.Пирогова

Академік НАМН України, д.мед.н., професор  Мороз Василь Максимович

 

Співголови:

Грабович Л.О. Директор ДОЗ Він.ОДА

Шиш О.В. Директор ДОЗ Він.МА

Пірникоза А.В. Головний лікар КУ «ТМО «ВОЦЕМДМК»», к.мед.н.

Дубров С.О. Президент ААУ, професор.

Клігуненко О.М., В/президент ААУ, професор.

Черній В.І., ч/к НАМН України, професор

Глумчер Ф.С., ч/к НАМН України, професор.

Лоскутов О.А. зав.опорн.каф.,професор

Фесенко В.С., д.мед.н., професор.

Фесенко У.А., д.мед.н., професор.

Дацюк О.І., гол.фах.анест.,д.мед.н.,професор

 

Виконавчий директор:

Гомон Микола Лонгінович, зав.каф, професор.

0677243107;  0637780660;  mgomon@meta.ua

 

Члени оргкомітету:

Буднюк О.О., д.мед.н., професор

Галушко О.А., д.мед.н., професор.

Гнатів В.В., зав.каф, д.мед.н., професор

Гриценко С.М., зав.каф., д.мед.н., професор

Карнаух К.В. Гол.фахівець, анестезіологія

Кукуруза І.Л., Гол.фахівець, акушерство

Дудник В.М., зав.каф., д.мед.н., професор.

Мазур А.П. д.мед.н, професор.

Підгірний Я.М., зав.каф., д.мед.н., професор

Пилипенко М.М., к.мед.н., доцент.

Стародуб А.І. Гол.фахівець, дит.анестезіологія

Ткаченко Р.О. д.мед.н., професор.

Тітов І.І. зав.каф., д.мед.н., професор

Шапринський В.О., зав.каф, д.мед.н., професор.

Яблонь О.С., д.мед.н., професор.

Ємяшев О.В., Гол.фахівець, анестезіологія

 

Контактна  інформація   місцевого     оргкомітету:

Мазур Галина Миколаївна, відп.секретар

0679609336; exclusive-an@ukr.net

 

 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

 

 

Имеем честь сообщить Вам,

 что   09-10 октября 2020

  в г. Винница состоится

IV Подольская всеукраинская научно-практическая конференція с  международным участием:

 

  «Ключевые вопросы неотложной помощи, интенсивной терапии и анестезиологии».

 

 

Информационная страница:

 

 

http://vinpodkonf.privbis.ru/

 

 

 

Министерство здравоохранения

Украины

Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И.Пирогова

Винницкий ДОЗ ОГА,

  ДОЗ Винницкого городского совета

Ассоциация анестезиологов Украины

Ассоциация анестезиологов Вин.области

КУ «ТМО« ВОЦЕМДМК »

Кафедра анестезиологии, ИТ и МЧС ВНМУ

 

IV Подольская всеукраинская научно-практическая конференція с международным участием:

 

  «Ключевые вопросы неотложной помощи, интенсивной терапии и анестезиологии».

 

 

 

 

 

09-10 октября 2020

Винница

 

 

 

 

 

ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 

Ключевые темы конференции:

 

 

1. Проблемы пандемии СОVID-19.

2. Новое в ингаляционной анестезии и респираторной поддержке.

3.Внедрение рекомендаций ERAS в анестезиологии и регионарной анестезии, периоперационной медицине.

4 Интенсивная терапия неотложных состояний и сепсиса.

5. Вопросы анестезии и интенсивной терапии в педиатрии.

6. Ключевые вопросы анестезиологического обеспечения и интенсивной терапии в хирургии, травматологии, терапии, неврологии, акушерстве и гинекологии.

7.Медицина неотложных состояний догоспитального и госпитального этапов.

8.Учеба в анестезиологии и медицине неотложных состояний в условиях карантина.

 

 

Уважаемые коллеги!

 

      Приглашаем Вас представить на конференцию доклады и тезисы, которые будут опубликованы в четвертой книге материалов Подольских всеукраинских научно-практических конференций с международным участием «Ключевые вопросы неотложной помощи, интенсивной терапии и анестезиологии» и в электронной форме. В связи с пандемией СОVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 конференция будет проведена в дистанционном режиме, платформа Google Meet.

 

 

     Регистрация и электронный доступ участников к конференции по адресу mgomon@meta.ua. На этот адрес Вам необходимо отправить Ваш e-mail (на который придет ссылка в Google Meet для докладчика и участника), ФИО, контактный телефон, степень участия (докладчик, участник, слушатель, только печать тезисов), звание, место работы. Докладчикам необходимо указать фамилию и инициалы автора, соавторов, название доклада, контактный телефон. Для увеличения качества и гарантий демонстрации материалов конференции просим докладчиков прислать видеозапись доклада заранее на электронный адрес mgomon@meta.ua (0677243107), копию anesthesiology@vnmu.edu.ua (0985947188), или записать доклад дистанционно, или принять участие в пробной дистанционной презентации материала доклада. Сертификаты участия (10балов) высылаются только зарегистрированным учасникам. Просмотр слушателем в YouTube бесплатный.

 

Срок подачи тезисов до 15 сентября 2020г.

 

Требования к научным тезисам: соответствие тематике конференции, название файла должно соответствовать фамилии 1-го автора, контактный телефон, объем до 2500 знаков, шрифт 14, Times New Roman, интервал 1,5. Структура научных тезисов: ФИО, НАЗВАНИЕ, заведение, город, актуальность; цель работы; материалы и методы; результаты; выводы. Информационные тезисы в произвольной форме. Подача рекламной информации согласуется с исполнительным директором. Публикация тезисов и докладов научного, нерекламного характера безплатна. Тезисы для печати присылайте  mgomon@meta.ua.

 

 

 

 

Оргкомиет

Голова.

Ректор ВНМУ Н.И.Пирогова, академик НАМН Украины,

д.м.н., профессор Мороз Василий Максимович

 

Сопредседатели:

Грабович Л.А. Директор ГОУ Вин.ОДА

Шиш А.В. Директор ГОУ Вин.МА

Ппирникоза А.В. Главный врач КУ «ТМО« ВОЦЕМДМК »», к.м.н.

Дубров С.А. Президент ААУ, профессор.

Клигуненко А.Н., В / президент ААУ, профессор.

Черний В.И., ч / к НАМН Украины, профессор

Глумчер Ф.С., ч / к НАМН Украины, профессор.

Лоскутов А.А. зав.опорн.каф., профессор

Фесенко В.С., д.м.н., профессор.

Фесенко У.А., д.м.н., профессор.

Дацюк О.И., Гол.фах.анест., Д.м.н., профессор

 

Исполнительный директор:

Гомон Николай Лонгинович, зав.каф, профессор.

0677243107; 0637780660; mgomon@meta.ua

 

Члены  оргкомиету:

Буднюк А.А., д.м.н., профессор

Галушко А.А., д.м.н., профессор.

Гнатив  В.В., зав.каф, д.м.н., профессор

Гриценко С.М., зав.каф., Д.м.н., профессор

Каниковський О.Е. зав.каф., Д.м.н., профессор

Карнаух К.В. Гол.фахивець, анестезиология

Кукуруза И.Л., Гол.фахивець, акушерство

Дудник В.М., зав.каф., Д.м.н., профессор.

Мазур А.П. д.мед.н, профессор.

Подгорный Я.М., зав.каф., Д.м.н., профессор

Пилипенко Н.Н., к.м.н., доцент.

Стародуб А.И. Гол.фахивець, дит.анестезиология

Ткаченко Р.А. д.м.н., профессор.

Титов И.И. зав.каф., д.м.н., профессор

Шапринський В.А., зав.каф, д.м.н., профессор.

Яблонь А.С., д.м.н., профессор.

Емяшев А.В., Гол.фахивець, анестезиология

 

 Контактная информация местного оргкомитета

Мазур Галина Николаевна, видп.секретар  0679609336; exclusive-an@ukr.net

 

 

 

 

DEAR COLLEAGUES!

 

 

We are honored to inform you that

October 09-10, 2020

  will take place in Vinnytsia

IV Podillya All-Ukrainian Scientific and Practical Conference with International

рarticipation:

 

  "Key issues of emergency care, intensive care and anesthesiology."

 

 

Information

http://vinpodkonf.privbis.ru/

 

 

 

Ministry of Health of Ukraine

National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsіa, Ukraine

Department of Health of Vinnytsіa Regional state administration

Department of Health Vinnytsia City Council

Ukrainian Society of Anesthesiologists

Vinnytsia region Society of Anesthesiologists

Department of Anesthesiology and Intensive Care

 

IV Podillya All-Ukrainian Scientific and Practical Conference with International Participation:

 

  "Key issues of emergency care, intensive care and anesthesiology."

 

 

 

 

October 09-10, 2020

Vinnytsia

 

 

 

 

 

3TH INFORMATION MESSAGE

 

Key topics of the conference:

 

 

 

1. Problems of the COVID-19 pandemic.

2. New in inhalation anesthesia and respiratory support.

3. Implementation of ERAS recommendations in anesthesiology and regional anesthesia, perioperative medicine.

4 Intensive care of emergencies and sepsis.

5. Selected issues of anesthesia and intensive care in pediatrics.

6. Key issues of anesthesia and intensive care in surgery, traumatology, therapy, neurology, obstetrics and gynecology.

7. Emergency medicine of pre-hospital and hospital stage.

8. Training in anesthesiology and emergency medicine in quarantine

 

 

Dear colleagues!

 

     We invite you to present at the conference reports and abstracts that will be published in the fourth book of materials of the Podillya All-Ukrainian scientific-practical conferences with international participation: "Key issues of emergency care, intensive care and anesthesiology" and in electronic form.

 

Due to the CARID-19 pandemic caused by the coronavirus SARS-CoV-2, the conference will be held remotely, by the Google Meet platform.

       Registration and electronic access of participants to the conference by e-mail mgomon@meta.ua. To this address you need to send your e-mail address (which will be linked to Google Meet for the speaker and participant), full name, contact phone number, degree of participation (speaker, participant, listener, only theses), title, place of work. Speakers must indicate the name and initials of the author, co-authors, the title of the report, contact phone. To increase the quality and guarantees of demonstration of conference materials, speakers are asked to send a video of the report in advance to the e-mail address mgomon@meta.ua (0677243107), a copy of anesthesiology@vnmu.edu.ua (0985947188), or record the report remotely, or participate in a trial remote presentation report material. Listener viewing on YouTube is free.

 

The deadline for submission of abstracts is September 15, 2020.

 

            Requirements for scientific theses: correspondence to the conference topic, file name must correspond to the surname of the 1st author, contact phone, volume up to 2500 characters, font 14, Times New Roman, interval 1.5. Structure of scientific theses: surname of the authors ,FULL NAME, institution, city, relevance; The purpose of the work; materials and methods; results; conclusions. Information theses in any form. The submission of advertising information is agreed with the executive director or executive secretary. Publication of abstracts and reports of scientific, non-advertising nature is free! Send abstracts for printing to mgomon@meta.ua.

 

 

 

Organizing Committee

The head of committee

 

Rector Vasyl Moroz

MD, PhD, professor, Honored scientist of Ukraine, Academician of National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Hero of Ukraine

 

Co-chairmen:

 

Grabovich L.O. DH director

Shish O.V. DH director

Pyrnikozа A.V., PhD, director

Dubrov S.O., MD, PhD professor, AAU President.

Klygunenko O.M., MD, PhD professor.

Cherniy V.I., MD, PhD, professor

Glomcher F.S., MD, PhD professor.

Loskutov O.A. MD, PhD professor

Fesenko V.S., MD, PhD, professor;

Fesenko U.A., MD, PhD, professor

 

Executive director:

Gomon Mykola Longynovich, MD,PhD, professor

0677243107;  0637780660;  mgomon@meta.ua

 

 

Members of the organizing committee

 

Budyuk O.O., MD, PhD, professor;

Galushko O.A., MD, PhD, professor;

Gnatov V.V., MD, PhD, professor;

Gritsenko S.M., MD, PhD, professor;

Datsyuk O.I., MD, PhD;

Domaratsky O.E., MD;

professor;Kanikovskiy O.E. MD, PhD;

Karnauk K.V., chief specialist, anesthesiology;

Kukuruza I.L., chief specialist, obstetrics;

Mazur A.P., MD, PhD, professor;

Podgornyy Y.M., MD, PhD, professor;

Pilipenko M.M., MD;

Sorokina O.Y., MD, PhD, professor;

Starodub A.I., chief specialist, pediatric anesthesiology;

Tkachenko R.O., MD, PhD, professor;

Titov I.I., MD, PhD, professor;

Fesenko V.S., MD, PhD, professor;

Fesenko U.A., MD, PhD, professor;

Shaprinsky V.O., MD, PhD, professor;

Yablonov O.S., MD, PhD,

professor; Ymyashev O.V., chief specialist, anesthesiology.

 

Contact information of the local organizing committee:

Mazur Galina Nikolaevna, responsible secretary.

0679609336; exclusive-an@ukr.net